“دادگاه ناتورام گودسه قاتل گاندی را به اعدام محکوم کرد، اما پسران گاندی تلاش کردنداین حکم را لغو کنند چون خشونت را مخالف بینش گاندی میدانستنددرنهایت گودسه بخشش خودرا نپذیرفت واعدام شد”

با دیگران به اشتراک بگذارید: