خداحافظی شاه با مجسمه پدرش رضا شاه / تصویر مربوط به آخرین لحظات حضور شاه در ایران می باشد

با دیگران به اشتراک بگذارید: