نوشته: مصدق به آمریکا اعتماد کرد و چوبش را هم خورد / سهم مصدق همین بیلبورد تخریبی‌ست.اما بزرگراهی در تهران به نام کاشانی‌ است درحالیکه اسنادی منتشر شده که نشان می دهد؛او از کودتا خبر داشته

با دیگران به اشتراک بگذارید: