کودک ایرانی در حال بستن زنجیر چرخ کامیون نیروهای آمریکایی در زمان اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰

با دیگران به اشتراک بگذارید: