پنج فعال فیسبوکی از زندان اوین آزاد شدند

نگام، حقوق بشر- فریبرز کاردار، مسعود قاسم خانی، مسعود طالبی، امیر گلستانی و امین اکرمی پور، زندانیان موسوم به “فعالان

ادامه مطلب...