آیت الله خمینی قادر بود به ابرها فرمان دهد، ببارند و ابرها یقیناً می باریدند / اکبر گنجی

اکبر گنجی – خبرنامه گویا خرافه بافی و دروغ گویی به دو رکن فقاهت تبدیل شده است. به فقیهان بنگرید

ادامه مطلب...