شورای امنیت ملی ترکیه بر اشتباه بودن حمایت از ی.پ.گ تاکید کرد

نگام ، بین الملل _ شورای امنیت ملی ترکیه بیان نمود حمایت از گروهک های تروریستی پ.ک.ک/پ.ی.د/ی.پ.گ که تحت پوشش

ادامه مطلب...