امکان حضور افراد مسلح داخل مجلس و حرم امام ، و تامل هایی چند !!!!! / سید احمد شمس

  سیستم امنیتی کشور همواره با ادعای توانمندی در کشف و شناسایی خطرات احتمالی که کشور را تهدید می کند

ادامه مطلب...