اگر حافظ زنده بود به خامنه ای و مراجع و فقیهان درباری چه می گفت؟ / اکبر گنجی

اکبرگنجی – خبرنامه گویا حافظ در زمان خود به جنگ “زهد ریایی” فقیهان قشری رفته بود. از همه سو به

ادامه مطلب...