اصول گرایان اشتباه پشت اشتباه ، در مسجد را به روی خطاکاران باز کنید ولی قرار نیست آنها را به امامت جماعت بگمارید / حسن جمشیدی خراسانی

  سالها قبل فکر کنم در آثار محمد قطب خواندم که وارد یکی از کلیساها می شود می بیند که

ادامه مطلب...