خامنه ای: از هارت و هورت های ترامپ چاقو کش نترسید، دماغش را به خاک خواهیم مالید / اکبر گنجی

از هارت و هورت های دونالد ترامپ چاقو کش تازه وارد بی تجربه نترسید، توی دهانش خواهد خورد و دماغش

ادامه مطلب...