روحانی با شمشیر زبان و ایستادگی بر عهد خود با ملت ، قامت کج شده انقلاب را راست می کند / سید احمد شمس

    من در میان شما باشم و یا نباشم به همه شما وصیت و سفارش می‌کنم که نگذارید انقلاب

ادامه مطلب...