نسبت مالیات بر تولید ناخالص داخلی ۸درصد است/ مالیات ۵۰درصد از بودجه جاری و ۳۷درصد از بودجه عمومی را پوشش می‌دهد

نگام ، اقتصادی _ رئیس سازمان امور مالیاتی، در صبحانه کاری کانون نهادهای سرمایه گذاری و در جمع مدیران عامل

ادامه مطلب...

نخبگان، سرمایه و کالایند یا انسان‌هایی هستند ممتاز؟

نخبه در واژه، به “برگزیده” نمایان است: برگزیده‌ای که به یاری ویژگی‌های فردی، سربرآورده و سرپیدا شده است. در زبان‌زد

ادامه مطلب...