به محصوران ظلم شده،آنها که برای رفع حصرعجله می کنندحق دارند

محمود علیزاده طباطبایی معتقد است همانطور که برای حل مسئله ی هسته ای مذاکره جواب داد، برای مسائل داخلی نیز

ادامه مطلب...