قطر نگران نباشد، داخلی ها هستند دل دلواپسان برای «سان آنگول آنگولا» تنگ شده است: ما “توتال” نمی خواهیم!

نگام ، سیاسی _ آیا از نظر آقایان اگر ایران با شرکت آنگولایی “سان آنگول آنگولا” و شرکت های هندی او.ان.جی.سی”

ادامه مطلب...