مشهد امروز خود را نجات داد و ایران روزجمعه خود را نجات می دهد

نگام ، سیاسی _حمید ابوطالبی، معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور با انتشار مجموعه توئیت هایی میتینگ های انتخاباتی امروز مشهد

ادامه مطلب...