شواهد ارتباط موجودات فضایی با انسان ؛ بیگانگان چگونه با ما ارتباط برقرار می کنند؟

نگام، علم و تکنولوژی – نحوه برقراری ارتباط موجودات فضایی با انسان چگونه است؟ دانشمندان معتقدند بیگانگان برای ارتباط با

ادامه مطلب...

دلایل عدم کشف موجودات فضایی ؛ چرا هیچ اثری از حیات بیگانه نیست؟

نگام، علم و تکنولوژی – حقایقی همچون گستردگی عالم و تصور میلیاردها میلیارد ستاره در سراسر جهان، حکایت از تنها

ادامه مطلب...

چند شخصیت مشهور جهان که وجود بیگانگان فضایی را باور دارند

نگام، علم و تکنولوژی – در سال‌های اخیر، شواهد و گزارشات زیادی منتشر شده که وجود بیگانگان فضایی را باورپذیرتر

ادامه مطلب...

دلایل محکم یوفولوژیست ها برای اثبات دخالت موجودات فضایی در ساخت هرم جیزه مصر

نگام، علم و تکنولوژی – بر مبنای اطلاعات و شواهد موجود و ادعای محکم یوفولوژیست ها، دخالت موجودات فضایی در

ادامه مطلب...

دانشمندان بر این باورند که سه گونه مختلف از موجودات فضایی در حال بازدید از زمینیان هستند!

نگام، علم و تکنولوژی – وقتی که بحث در مورد موجودات فضایی و تمدن‌های پیشرفته آن‌ها مطرح می‌شود، اولین پرسشی

ادامه مطلب...