اهمیت و اعتبار به زنان میزان سنجش توسعه یافتگی هر جامعه / میترا باستانی

یکی از مهمترین معیارها جهت سنجش درجه توسعه یافتگی یک کشور میزان اهمیت و اعتبار است که زنان.. در آن

ادامه مطلب...