برای واگذاری ممیزی و صدور مجوز کتاب‌ به ناشران با اتحادیه صحبت نشده

نگام، فرهنگ و هنر- توکل‌صدیقی تاکید کرد: اگر قرار است بعد از واگذاری ممیزی به ناشران در صورت تشخیص با

ادامه مطلب...

واگذاری ممیزی به ناشران قطعی‌ست. برخوردهای سلیقه‌ای تعطیل می‌شود

نگام، فرهنگ و هنر- محمد سلگی: برای تفویض ممیزی به ناشران، به وسیله‌‌ی کارگروه‌هایی، ابهامات قوانین نشر را برای ناشران

ادامه مطلب...