نقشه سعودی ها برای به جنگ داخلی کشاندن ایران از راه تروریسم / اکبر گنجی

  تروریسم به دو نوع خوب و بد تقسیم نمی شود. اکثر دولت ها، گروه ها و افراد مزدوران تروریست

ادامه مطلب...