برای مقابله با پدیده قاچاق کودکان نیازمند؛ آگاهی سازی، و فرهنگ سازی در جامعه و ایجاد پلیس حفاظت از کودکان هستیم

نگام ، اجتماعی _ لیلا ارشد، مدیر خانه خورشید و فعال اجتماعی درباره قاچاق کودکان به خبرنگار دیده بان ایران

ادامه مطلب...