انتخابات شوراهای شهر و روستا و حکایت تبدیل شدن یکی از بدیهی ترین وظایف شهرداری به مطالبه عموم مردم / میثم بازیاری

چرا آسفالت نمودن کوچه ها و خیابان ها یعنی بدیهی ترین وظیفه شهرداری به مطالبه عمومی مردم شهر بدل گشته

ادامه مطلب...