آب و هوای لندن چه می کند با اضلاع مزاج آدم؟!

احمد پورنجاتى

این جناب مستطاب«عطاالله مهاجرانی» هم خیلی بیش از آنچه گمان می کردیم، قابلیت«غنی سازی» دارد.

دیدم یک مسقطی ول کرده در توییتر، صد رحمت به کیک زرد:

« موج اول اصلاح طلبان رادیکال با طرح اصلاح قانون مطبوعات در مجلس به اوج خود رسید. من با طرح مخالف بودم. می دانستم به سرانجام نمی رسد. نرسید.

موج دوم: تخریب عمیق و گسترده آیت الله هاشمی رفسنجانی بود. گفتند هاشمی مرده سیاسی است.

موج سوم: تخریب سپاه و طرح دولت نظامی است. حکایت همچنان …»

من، در مورد اول که خودم به عنوان رییس کمیسیون فرهنگی مجلس ششم در جریان بوده ام، به ایشان می گویم:

دستکم این فقره را می گذاشتی برای جلد دوم خاطراتت که پس از ۱۲۰ سالگی که به ملکوت اعلا پیوستی ، منتشر شود .

تا من و اعضای کمیسیونی که شاهد حضور مدافعانه ی شما از این طرح در جلسات کمیسیون بودیم، دچار آلزایمر شده باشیم.

یا به رعایت اخلاق، نتوانیم گاف شما را غلاف کنیم. چرا روز روشن، خلاف واقع می بافید؟!

از دوحال خارج نیست:

یا دفاع آن روزهای شما، ریاکارانه و از جنس نان به نرخ روز خوردن بوده.

یا حاشا و انکار امروزتان، به قصد «قربت مطلقه» است.

البته در مورد دوم هم مغالطه کرده اید. وارد بحث نمی شوم.

مورد سوم هم که برای آمرزش گناهان تان، فاتحه مع الصلبات.

حکایت تحریف تاریخ، همچنان…