آرایش نیمه‌انتخاباتی «مرکز پژوهش های مجلس»/ زاکانی می‌آید؟!

اخیرا علیرضا زاکانی دستور راه اندازی شبکه نخبگان در مرکز پژوهش های مجلس را داده است.

بعد از این دستور در حوزه ریاست مرکز پژوهش های مجلس، شبکه ای تحت عنوان «شبکه نخبگان» در حال ایجاد است که قصد دارند، با کلیه دانشگاه ها، سازمان های مردم نهاد و نخبگان ملی و محلی ارتباط بگیرند.

برخی از کارشناسان این اقدام را پوششی برای شبکه سازی طیف نزدیک به زاکانی برای انتخابات شورای شهر آتی می دانند.

خبر انتقال مرکز پژوهش ها به ساختمان شیشه ای مجلس نیز از حاشیه های این روز های مرکز می باشد.

به نظر می رسد دلیل ایجاد این خبر سخنان چندی پیش فتاح در رابطه با ساختمان مرکز پژوهش ها بوده است.