آزادی نزار زکا اولین نرمش خامنه ای

مهرداد شاکری

نزار زکا شهروند لبنانی امریکایی که ۴ سال قبل و به اتهام جاسوسی برای امریکا در ایران بازداشت شده بود در آستانه سفر نخست وزیر ژاپن آزاد گردید تا رهبر ایران حسن نیت خود را به امریکا ثابت کند و بتواند با نخست وزیرژاپن برای رسیدن به یک توافق خوب با امریکا وارد مذاکره شود
به نظر می رسد خامنه ای اولین قدم از نرمش قهرمانانه را برداشته است و بزودی به تمام خواست های امریکا جواب مثبت خواهد داد و از این طریق چند سال دیگر به عمر خود و حاکمیت می افزاید
خامنه ای به منافع ملی فکر نمی کند
تنها اولویت خامنه ای استمرار ولایت فقیه پس از خود و در هیات مجتبی خامنه ای فرزند خود می باشد
مردم ایران باید تاوان موروثی شدن حاکمیت در ایران را بپردازند و در زیر فشار مشکلات له شوند