آغاز بررسی برخورد با واحدهای آموزشی و پرورشی بدون مجوز

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ بررسی برخورد آموزش و پرورش با واحدهای آموزشی و پرورشی بدون مجوز با عنوان «مدرسه» در کمیسیون فرهنگی هیات دولت آغاز شد.

وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد کرده با مراکز یا مجموعه هایی که بدون اخذ مجوز از وزارت آموزش و پرورش از عنوان «مدرسه» استفاده می‌کنند، طبق قانون تعطیل موسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی رفتار شود.

بر همین اساس و با توجه به تاسیس و فعالیت مراکز و مجموعه‌هایی بدون اخذ مجوز از وزارت آموزش و پرورش با عنوان «مدرسه» مانند «مدرسه یا مدارس طبیعت» و «مدرسه یا مدارس مسجد محور» در کشور و هم‌چنین، نظر به اینکه تأسیس، اداره و فعالیت اینگونه مراکز با اهداف و وظایف این وزارت و سیاست‌های کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش و مفاد سند تحول بنیادین مغایرت دارد، این پیشنهاد به دولت ارائه شده است.

همچنین در قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب ۱۹ آذر ۱۳۹۵ در تعریف مدرسه آمده است: مدرسه واحد آموزشی و پرورشی است که آموزش‌های رسمی را از دوره پیش دبستان تا پایان دوره متوسطه ارائه می‌کند. وفق همین قانون مدرسه مطابق اهداف، ضوابط و دستورالعمل های عمومی وزارت آموزش و پرورش در داخل یا خارج از کشور تحت نظارت وزارت مذکور تاسیس و اداره می‌شود.

بر این اساس، اطلاق عنوان «مدرسه» صرفا برای واحدهای آموزشی و پرورشی که بر اساس اهداف، ضوابط و دستورالعمل های وزارت آموزش و پرورش تاسیس و اداره شوند، صحیح است و کاربرد این عنوان برای سایر مراکز و مجموعه ها که از این وزارت مجوز دریافت نکرده و منطبق با اهداف این مرجع نباشند فاقد محمل قانونی است.

همچنین وزارت آموزش و پرورش به منظور پیشگیری از تاسیس و فعالیت مراکز فاقد مجوز از وزارت آموزش و پرورش و جلوگیری از عنوان مدرسه به این گونه مراکز یا مجموعه‌ها پیشنهاد کرده تبصره‌ای به بند (۱۴) ماده (۱۰) قانون اهداف و وظایف آموزش و پرورش مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۶۶ الحاق شود:

بنابراین پیشنهاد، اطلاق عنوان مدرسه تنها برای واحدهای آموزشی و پرورشی که وزارت آموزش و پرورش مجوز تاسیس و فعالیت دریافت می‌کنند مجاز است. با مراکز یا مجموعه هایی که بدون اخذ مجوز از وزارت مذکور از عنوان مدرسه استفاده نمایند طبق قانون تعطیل موسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده اند رفتار خواهد شد.

 گفتنی است؛ این پیشنهاد در کمیسیون فرهنگی هیات دولت در حال بررسی کارشناسی است.