آقای خامنه ای عصبانی است

کسانی که چهره آقای خامنه ای در دیدار با نمایندگان نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری سال ۸۸ را به یاد داشته باشند و چهره ایشان را در نماز جمعه ای که سرکوب خونین معترضان به کودتای ۸۸ را فرمان داد از خاطر نبرده باشند، به آسانی مشابهت آن دو چهره، با چهره دیدار چند روز پیش وی با نمایندگان مجلس خبرگان درمی یابند.

ایشان که خود را مدافع شرکت مردم در انتخابات معرفی میکند، از هفتم اسفند که انتخابات برگزار شد و مردم تا آنجا که امکان یافتند توی دهان برگزیدگان و نورچشمی های رهبر زدند در باره این انتخابات سکوت کرده بود. سکوت کرده بود، زیرا نتایجی که از صندوق ها درآمد آن نبود که ایشان دلش می خواست.

بویژه مجلس خبرگان در تهران لیست هاشمی حرف اول را زد. علی خامنه ای در این دیدار سعی کرد سوژه حمله به دولت را برای بازندگان انتخابات فراهم کند، از امثال شیخ محمد یزدی و مصباح یزدی دلجوئی کرد و…
اما اینها هنوز آن نتیجه واقعی نیست که از این دیدار باید گرفت. نتیجه واقعی اینست که او با سخنانی که گفت در حد سردار نقدی جلوه کرد. عملا در برابر نتیجه انتخابات موضع گرفت، عملا علیه دولت و هاشمی موضع گرفت و عملا یکبار دیگر روبروی مردم ایستاد و نشان داد که استعداد درس آموزی از حوادث را ندارد.

درباره انتخابات کودتای ۸۸ نعل وارونه زد و انتخابات هفتم اسفند و بازنده شدن نورچشمی ها و چاپلوسان درگاه خود را با آن انتخابات مقایسه کرد. از دو انتخاباتی که احمدی نژاد به مردم تحمیل شد دفاع کرد. انتخاباتی که دومی آن با کودتا همراه شد. او به روی خود نیآورد که در آن ۸ سال دو انتخابات چه بر سر پول نفت آمد و انواع مافیاهای دزد و غارتگر شکل گرفت. گفت مجلس خبرگان و مجلس شورا باید انقلابی باشد.

اما از آن غارت انقلابی مملکت زیر پوشش دور زدن تحریم ها در دوران احمدی نژاد چیزی نگفت. ایشان عصبانی بود و حق داشت چنین باشد، زیرا جایگاه ناداشته او را مردم در انتخابات هفتم اسفند آشکار کردند. شاید در سخنرانی او برای خبرگانی نشستند و گوش کردند و رفتند، یگانه نکته خبری مورد توجه مردم همان اشاره وی به وظیفه مجلس آینده خبرگان برای تعیین جانشین رهبری باشد. اشاره ای که به بسیاری از شایعات مربوط به سلامت و حتی شایعه اخیر مربوط به تمایل او برای کناره گیری مهر تائید زد.

منبع : پیک نت