آقای خامنه ای موظفست مانع تبدیل حکومت صنفی فقهابه حکومت خاندانی وشاهنشاهی شود

اکبر گنجی

وقتی ابوالحسن بنی صدراحمد خمینی را به عنوان نخست وزیر معرفی کرد،آیت الله خمینی به سرعت پاسخ داد:«بنا ندارم اشخاص منسوب به من متصدی أمور شوند.»
وقتی هم خامنه ای اورانماینده رهبری در حج کرد،احمدخمینی پاسخ داد که مادرم: «به جد دستور فرمودند تا از این سفر منصرف شده و در کنارشان باشم»

اینک نیز نوبت آنست که آیت الله خامنه ای به صراحت اعلام کندکه هیچ یک از فرزندان اونبایدهیچ مسئولیتی در حکومت جمهوری اسلامی-بخصوص جانشین رهبری- داشته باشند.حکومت در جمهوری اسلامی «حق ویژه» فقیهان است، نه «حق ویژه» یک خاندان(پادشاهی و سلطنتی).
درست است که آنان صحنه گردان پشت صحنه اند،اماآیت الله خامنه ای باید به روشنی بنویسد: «هیچ یک از فرزندانم صلاحیت رهبری را ندارند.»

همه شاهد بودند که با چه ترفندهایی آقای خامنه ایِ فاقد ویژگی های رهبری – مطابق با قانون اساسی وقت- رهبر شد. همان ترفندها می تواند دوباره تکرار شود