آقای خامنه ای چه بر سر ایران و ایرانی آورده ای؟؟

مهرداد شاکری

عده ای از فرط فقر و نداری به چاه پناه برده اند
عده ای بی هیچ جرمی می خواهند به زندان بروند
تا حداقل در زندان لقمه نانی برای خوردن داشته باشند
عده ای از فرط فقر دست به دزدی میزنند
عده ای دست به تن فروشی
و عده ای …
همه این ها به برکت رهبری سیدعلی خامنه ای در حال رخ دادن است
آقای خامنه ای سخنرانی های عوام فرببت را بگذار برای
آنان که همچنان عهد بسته اند که با فریب تو مردم را فریب دهند
آنان که پول میگیرند تا رهبری تو را الهی جلوه دهند
و بدبختی ها و فقر و فساد و نداری ها را به شخصی جز تو ارتباط دهند
ما عهد بسته ایم که دیگر فریب تو و امثال تو را نخوریم
اما اگر اندک شرف و مردانگی هنوز در وجود تو پیدا میشود
لطفا از شرم این همه بلایی که بر سر ایران و ایرانی آورده ای بمیر
آری بمیر تا ایرانمان دوباره آباد شود

✍️ دیدگاه شما 🙏