آقای رئیسی ؛ حداقل تلاش ناظران شورای نگهبان را در انتخابات ریاست جمهوری اخیر زیر سوال نبرید!!!

بعد از حضور جناب آقای رئیسی در دانشگاه شهیدبهشتی وفرمایشاتی که داشتند

برخی دوستان درفضای مجازی سوالات و ابهاماتی برایشان مطرح شده

و گفته اندچطوراست ایشان قبل از ثبت نام میگفتند قصد نامزدی درانتخابات راندارند

ولی درمناظرات خبر از بیش ازهزارساعت کاربرای تدوین برنامه جامع خود میداد؟!

و یا حالا گفته است آقای قالیباف قصدحضورجدی نداشته؟!

و ایضا ادعا کرده انتخابات گذشته پرتخلف ترین انتخابات بود؟! و…

بنده اشکال بروزاین تناقضات وابهامات رادر برخی اطرافیان ناصادق ایشان میدانم.

 اولا این اطرافیان همان خشت اول راکج گذاشتند

و کارشان رابا یک مطلب نادرست  شروع کردند،

آنجا که قبل ازانتخابات، عدم حضور ایشان درجلسه همفکرانشان(جمنا) 

درتهران برای انتخاب ایشان بعنوان نامزد آن جریان سیاسی را بخاطرزلزله درخراسان رضوی اعلام کردند!

 این نوعی دروغ آشکار و عوام فریبی محسوب میشد ،

 در حالی که افراد آگاه در متن کمک رسانی به زلزله تاکید دارند

تا آن روز هیچ موضوع  ومشکلی ناشی اززلزله مانع حضور ایشان نبود

واصولا آستان قدس دخالتی درمسئله نداشت.

البته بعدا کمکهای مختصری انجام شد و روزهای بعد ایشان هم درمنطقه حاضر شدند.

اگر صادقانه شهامت اعلام و انتشار برنامه های کاری روزانه جناب رئیسی در آن روزها را

بصورت مستند داشته باشند همه چیز روشن خواهد شد.

بد نیست یادآور شویم که احتمالا برخی ازهمین اطرافیان ناصادق

که گزارشات ناصحیح به ایشان منعکس کرده اند ،

همان هاهستند که  آدمی مثل تتلو را هم بر ایشان بارگزاری کردند!!

 حداقل درمشهد مقدس که مرکز تبلیغاتی ایشان بود 

ازقضا مهمترین تخلفات را ستاد تبلیغاتی ایشان داشت،

استفاده از موقعیتهایی که ممنوعیت قانونی داشت( که البته ضرورتی به توضیح بیشترنیست )

تا بزرگترین تجمع های انتخاباتی ایشان در مشهد ودرعرصه میدان شهدا

که صراحتا مغایر و خلاف مصوبه شورای تامین شهرستان و استان بود

و برغم تذکرات متعدد متاسفانه به شکل غیر قانونی و بدون مجوزبرگزارگردید!

همچنین فضاسازی دروغ ازحوالی ساعت ۹ صبح روزانتخابات مبنی برکمبود تعرفه

که احتمالا با هدف تاثیرگذاری بر جریان انتخابات صورت گرفت و… 

تمام اینها ازدست پخت های برخی از همان آدم های ستادهای ایشان بود،

چطور این ستاد میتواند با فراربه جلو ویا بخاطر عدم اقبال ازسوی مردم،

مدعی گسترده ترین تخلفات باشد؟!

جناب ایشان لابد حتما باید بداند که برای هرصندوق رای بطورمتوسط ازسوی شورای محترم نگهبان 

چهار یا پنج نفر ناظر گذاشته شد

که در مشهد درمواری  گاه هفت ناظر هم داشتیم

بطوریکه بعضا دربعضی شعب ناظرین بیش ازمجریان بودند! 

حال با ناظرینی که عموما هواداران ایشان بودند

و درپایان انتخابات فرم مخصوص صحت کار را  باتفاق سایرمجریان صورتجلسه و امضاء کرده‌اند، 

چگونه ادعای بیشترین تخلف میشود؟ 

پس این همه ناظرین کجا بودند و چه میکردند ؟

وچرا صورتجلسات صحت کارشعبات را امضا کردند؟

وچرا شورای  نگهبان که اکثرا تمایلشان هم انتخاب جنابعالی بود انتخابات را تایید کردند؟! 

واقعا عجیب است از کسی که خودش قاضی است واین گونه داوری میکند!!

حال که بیش ازیکسال از انتخابات گذشته

  لااقل زحمت و تلاش دوستان ناظرتان را زیرسوال نبرید!  ا

نتخاب و رای مردم رابپذیرید

و به آن احترام بگذارید و کمک کنید تا همگان بویژه دوستانتان

 برای تامین منافع ملی از فضای  رقابت‌ به وادی رفاقت وارد شوند.