آقای سخنگو شاید شما از مذاکرات با آمریکا خبر نداری؟!

سخنگوی وزارت خارجه درباره مذاکره ایران و آمریکا در عمان که یک روزنامه کویتی آن را فاش کرد، گفت:ترامپ هیچ فهم درستی از ماهیت روابط بین‌الملل و روابط آمریکا و ایران ندارد.

مشاوران ایشان قرار نیست بفهمند که چه اتفاقی افتاده است.

نه مذاکره‌ای بوده و نه هست و نه انجام خواهد شد اینها مصرف داخلی دارد شاید به درد ترامپ بخورد.

راه روشن است.

ترامپ باید خطای خود را بپذیرد و این جنگ غیربشری و همه‌جانبه و تحریم‌های ظالمانه را متوقف کند و تمام خسارت‌هایی که به ملت ایران از مسیر این جنگ وارد کرده، جبران کند.

آقای سخنگو،

انقدر قاطع درباره نبود و عدم مذاکرات سخن نگو؛

شما که هیچ،

بزرگ‌تر شما یعنی وزیرخارجه هم گاهی در مناسبات مانند سفر بشاراسد به ایران هیچ حساب می‌شود،

بنابراین شاید مذاکره‌ای بوده و امثال شما خبر نداشتید.