آقای مبارز نما ،شما را چه زمانی به آسایشگاه ببرند؟؟

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – محمد ارسلانی

سحر بهشتی خواهر قهرمان راه آزادی شهید ستار بهشتی

در صفحه اینستاگرام خود دست به یک افشاگری تلخ و عجیب زده است

وی عنوان کرده فردی مبارز نما که ایران به اسمش قسم می خورد

از وی خواسته که مادرگوهر عشقی را به آسایشگاه منتقل کنند

تا روزهای آخر عمر خود را در آنجا سپری کند

قضاوت و جواب این فرد مبارز نما را به عهده مردم میگذارم

اما یک جمله خطاب به آن آقای مبارز نما :

شما چرا به آسایشگاه نمیروی؟