آقای مجلس ، لطفا کتاب را سروته نگیر…!!! / یادداشت

✍️ محمدراعی فرد

شاید یکی از عیبهای بزرگ ما (اصولگرا ، اصلاح طلب ویا میانه رو ) در ایجاد بحران کنونی کشور همانا خویش باوری بیش ازحد ومستی کاذب از شراب نخورده عقلانیت ماست ، هیچگاه نقدرا برنتافتیم ، هیچگاه تعامل را قبول نداشتیم ، هیچگاه خرد جمعی را پایه امور قرار ندادیم ، هیچگاه نگاه از پایین به بالا را قبول نکردیم ، هیچگاه مردم را برای اظهارنظرآزاد وبی ترس ودغدغه رها نکردیم ، هیچگاه اصل را بر عوام قرار ندادیم ، هیچگاه به خود اجازه ندادیم که بفهمیم مردم هم آدم اند وحقی دراین کشور وزندگی شان دارند ، هیچگاه نفهمیدیم که جامعه بسیاربیشترازما میفهمد ، هیچگاه به افکار عمومی مراجعه نکردیم برای شان احترام قایل نشدیم ، هیچگاه به خود نقبولاندیم که مردم هم شعوری دارند که باید به آن احترام گذاشت…!!!


دایم آنان را ازدشمن هراساندیم که به کنج تاریک احوالات ناخوش زندگی شان پناه ببرند ، دایم ازسوی آنان سخن راندیم وبنام انان تصمیم سازی وتصمیم گیری کردیم ، دایم در بیخ گوششان نجوا کردیم که ما برشما حقی فراجهانی داریم برشما نیست که ازما پرسشی برزبان آورید ، دایم برای شان قصه هایی ساختیم پراز غصه که بذر شادی و امید و انگیزه را در دل شان خشکاندیم ، دایم برآنان روی ترش کردیم ووقتی کاردبه استخوانشان رسید تا اعتراضی بکنند به سختی ومهیب بر دهان شان کوفتیم و تحقیرشان کردیم…!!


مقدمه فوق را ازاین باب وتمثیل وار قلمی کردیم که به مجلسیانی که اینک در عرش سیر میکنند بگوییم اندکی وقت صرف کنید وبرفرش بنشینید ، هبوط کنید بر کوه آتشفشان مشکلاتی که همه نحله های فکری این کشور دربوجود آمدن آن یکان به یکان مقصر ومسئولند ، لطفا کتاب واقعیات این کشور را که در دست دارید سروته نگیرید ، درست وبافراست و دقیق و موشکافانه بخوانید ، خودرا برای لحظاتی از گروهها و احزاب ومستمسکهای سیاست بازانه رها کنید تا بدانید عمق فاجعه اجتماع دور وبرتان چه میزان است تاشاید دست بشویید از فریادهای بی وجه وشعارهایی که دیگر نه رنگی دارندونه بویی ، برای لحظاتی بیندیشید که چرا وچگونه به این وضع دهشتناک دچارشدیم ، مقصر کدامین فرد است ، کدامین دولت ، کدامین سیاست ، کدامین فرهنگ وکدامین مردم ؟ قراراست دوباره توپ را درزمین کدامین بخت برگشته بیندازید ، تا چه زمانی قرار است مقصر سایر کشورها باشند اما خودمان را درهاله ای از معصومیت بپیچانیم…


مگر قرار نبود که کشوررا نجات دهید وبه تنهایی جور ۴دهه ناکارآمدی تمامی دولتها را بردوش بکشید ؟ خب ! این گوی واین میدان ..مگر قرار نبود طرح های انقلابی را برای رفاه مردم ارایه دهید ؟ تاکنون بغیراز یارکشی و نطقهای تکراری و…چه طرحی را که اثبات کند تا رای دهندگان اقلیتی دلشان به نمایندگانشان که خویش را فرشتگان نجات میپنداشتند خوش کنند…
آقای مجلس لطفا کتاب را سروته نگیر….!!!