آقای واعظی مانند میرزا آغا خان نوری رفتار نکنید!

✍️ امید فراغت

آقای واعظی، این درست که حسن روحانی ناصرالدین شاه نیست اما شما روش و منش میرزا آغا خان نوری را در پیش گرفتید و امیرکبیرها را از متن قدرت اجرایی دور کردی تا بقیه شبیه به نوکران و چاکرانی شوند که اول خدمت را به دیوان‌ همایونی کنند

آقای واعظی، بین خود و جامعه دیوار کشیده و اطلاعی از ادبیات غالب زیر پوست جامعه ندارید شاید شما نیز مثل رئیس جمهور ارزیابی‌های‌تان از درون ماشین است! و برای این‌که خاطر مبارک همایونی مکدّر نشود! چَشم‌گویی‌های‌تان نسبت به هم، حال و قال اکثریت مملکت را مکدّر کرده است!

آقای واعظی، نمک خوردن و نمک‌دان شکستن چیزی به قواره و مختصات‌تان اضافه نمی‌کند! بنابراین واقعیت‌های هر چند تلخ را نیز بپذیرید و شبیه ترمز دستی عمل نکنید و بسیاری از هجمه‌ها نسبت به رئیس جمهور به خاطر عملکرد ترمز دستی گونه‌تان بوده است

آقای واعظی، تا زمانی که خر و خرما را با هم بخواهید بین زمین و آسمان همیشه معلق خواهید ماند همیشه تاریخ را فاتحان نمی‌نویسند اما کسانی که تکلیف‌شان با خود و مردم مشخص باشد جای خوبی در صفحات تاریخ خواهند داشت. تفاوت حضور امیرکبیر با میرزا آغاخان نوری در تاریخ چیست؟ یکی در قسمت خوب تاریخ و آن دیگری در قسمت بد تاریخ ایستاده است!

آقای واعظی، آدم‌های معلق و غیر مردمی تاریخ خراب کُن هستند و عدم توسعه واقعی ایران به دلیل حضور سیاست‌مداران معلق است! آنان چون الاغ و خرما را با هم می‌خواسته‌اند پدر توسعه مملکت را درآورده‌اند!

آقای واعظی، بین حقیقت و واقعیت گیر کرده‌ای و به نوعی با مدیریت کردنت رئیس جمهوری مملکت را تبدیل به آدم بدِ داستان کرده‌اید! ملت به واقعیت‌های پیدا و پنهان قدرت آگاهی پیدا کرده‌اند بنابراین تقلیل واقعیت‌های پیشین هیچ سیاست‌مداری را به سَرمنزل مقصود نخواهد رسانید!