آلتون: با کمک خدا و حمایت ملت‌مان، رئیس جمهورمان به رهبری قوی بر ترکیه ادامه خواهد داد

پایگاه خبری / تحلیلی نگامرئیس دفتر ارتباطاتی ریاست جمهوری ترکیه: رئیس جمهور ما با قدرتی که از ملتش گرفت، بسیاری از تله‌های خائنانه را بر سر خائنان خراب کرده است

فخرالدین آلتون رئیس دفتر ارتباطاتی ریاست جمهوری ترکیه اظهار داشت: “با کمک خدا و حمایت ملت‌مان، رئیس جمهورمان به رهبری قوی بر ترکیه بزرگ و قدرتمند ادامه خواهد داد.” 

فخرالدین آلتون در تویتر به بیاناتی که اردوغان سالها قبل بر زبان آورده و امروز در سایت‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته ، جای داد. 

آلتون چنین نوشت: از آن روز تاکنون، رئیس جمهور ما با قدرتی که از ملتش گرفت، بسیاری از تله‌های خائنانه را بر سر خائنان خراب کرده است. با کمک خدا و با حمایت ملت‌مان، رئیس جمهورمان به رهبری قوی بر ترکیه بزرگ و قدرتمند ادامه خواهد داد.

آلتون در پامی دیگر به امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه واکنش نشان داده و چنین نوشت: “کدام امانوئل مکرون را به خاطر حملاتش به ترکیه محکوم کنیم؟ مکرونی که با تقلید دوگل مرگ مغزی ناتو را اعلام کرد؟ مکرونی که با حمایت از تروریست‌ها در لیبی به جناح جنوبی ناتو ضرر وارد کرد؟ یا  “ناپلئون مأمور نشده” که سفر دریایی مدیترانه را آغاز کرده؟