آملی لاریجانی مهره سوخته رهبر ایران


مهرداد شاکری

مبارزه با فساد در ایران از طرف قوه قضاییه وارد بعد جدیدی گردیده و به نظر می رسد تسویه حساب های شخصی و جناحی در بعضی از این پرونده ها نقش داشته باشد.
آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه که روزگاری زیر علم رهبر ایران از حساب رسی مصون بود با توجه به نیاز رهبر ایران به شرکت حداکثری مردم در انتخابات و نداشتن جایگاه اجتماعی و سبد رای شاخص در انتخابات ، ناچارا قربانی گردیده و مبارزه با فساد وی و نزدیکانش در دستورکار قوه قضاییه قرار گرفته است.
این امر شاید معامله پشت پرده بین احمدی نژاد و رهبر ایران باشد.
حذف آملی لاریجانی از سیاست ایران آرزو و خواست احمدی نژاد می باشد.
احمدی نژاد اگر به این خواست خود برسد قطعا سبد رای خود را در اختیار افراد و جریان مد نظر رهبر ایران قرار می دهد .
آملی لاریجانی تبدیل به مهره ای سوخته برای رهبر ایران گردیده که حذفش از تمام جهات برای رهبر ایران حاٸز اهمیت و سودآور می باشد.
باید آخرین روزهای یکی از قاضی القاضات ها را تا آخر به نظاره بنشینیم و قطعا این سرنوشت تمام کارگزاران رهبر ایران می باشد