آنگلا مرکل و علی خامنه ای

✍️محمدهادی بازیاری

عرصه سیاست در همه سطوح و جوامع پر از اتفاقات مختلف است
و یک سیاستمدار خوب باید درک درستی از جامعه خود داشته باشد
و همان گونه زیست کند که مردمش زیست میکنند
صدراعظم آلمان خانم آنگلا مارکل یکی از نوابغ عرصه سیاست و حاکمیت است
که آلمان تحت رهبری وی به یکی از قدرتمندترین اقتصادهای دنیا تبدیل شده است
مدت زمامدای مرکل بر آلمان نصف مدت زمامداری خامنه ای بر ایران هم نیست
اما ایران تحت زمامداری علی خامنه ای به یکی از ضعیف ترین اقتصادهای دنیا تبدیل شده
که فقر و گرانی و تورم و نابرابری و بی عدالتی و نارضایتی مردم در آن بیداد میکند
در آلمان تحت زمامداری مرکل آسایش و امنیت اجتماعی در وضعیت مناسبی قرار دارد
و مرکل به پشتوانه آلمان سیاستمداریست بی بدیل
مارکل را این روزها باید بخاطر شجاعت و شرافت و شخصیتش ستایش کرد
وقتی در مورد اعمال محدودیت های کرونایی با پاسخ منفی مردم مواجه شد و دانست که تصمیمش اشتباه بود
صادقانه و شجاعانه از مردمش عذرخواهی کرد
خانم مرکل را با علی خامنه ای مقایسه کنید
خامنه ای یگانه رهبری ست در جهان که حکم کشتار و قتل می دهد
و ذره ای وجدانش به درد نمی آید و احساس شرمساری نمی کند
خامنه ای اشتباهات ۳۲ سال زمامداریش را به بقیه نسبت می دهد
خامنه ای پاسخگوی حتی یک لحظه از زمامداری خود هم نبوده و نیست
کاش ما هم زمامداری چون خانم مارکل داشتیم