آه اگر از پس امروز بود فردایی

اکبر گنجی

حسین به «سلطان جائر» ( فاسق، غاصب و ستمگر ) «نه» گفت.

او گفت: «ای مردم، پیامبر فرمودند: هرکس سلطان جائر را ببیند و سکوت کند، در آخرت جای او و سلطان جائر یکی است.»

حکومت حق مردم است و خامنه ای آن را غصب کرده است.

در این ۳۱ سال ستم بسیاری بر مردم کرده و می کند.

یا حسین امروز، ندای حسینیان در برابر سلطان غاصب ستمگری است که به غصب حقِ مردم ادامه می دهد.