آژیر خطر برای به تاراج رفتن سرمایه بیمه شدگان / فریب مسئولین و غارت شستا با پوشش خانه کارگر و در قالب موزه ملی کار

شنیده ها

شنیده می شود سید علی حسینی با حمایت اعضای خانه کارگر همچون شجاعی برهان و همچنین برخی از مدیران شرکت های تابعه هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی تامین در حال جلب اعتماد تعدادی از بزرگان و سیاسیون در قم جهت دست یابی به مدیرعاملی شستا می باشد.

در این خصوص مراودات سید علی حسینی به قم و حمایت رضوانی فر برای جایگزین کردن یک نیروی ضعیف و تحت فرمان و فاقد اندیشه و کم توان به جای خودش قابل ملاحظه می باشد. ی

کی از شیوه های محمد رضوانی فر جهت گسترش امپراطوری خود ، گماشتن یک غلام حلقه به گوش در شرکت هایی است که آنجا را ترک کرده یا تحت فرمان خود می باشد.

این تجربه در هلدینگ های شستا مانند هلدینگ دارویی ، صبا تامین، سیمان تامین و … قابل مشاهده می باشد.

موارد بسیاری نیز از برکناری مدیران باتجربه و کار بلد و انتصاب کوتوله های گوش به فرمان در هلدینگ ها وجود داشته که در همین راستا انجام شده است.