آیا جهان ایران دارای بمب اتم را می پذیرد؟


میثم بازیاری


یکی از رسانه های اسرائیلی مدعی شده است

که جمهوری اسلامی در زمستان پیش رو

جهان را غافلگیر خواهد کرد

به نظر می رسد جمهوری اسلامی

به زودی با اعلان دستیابی به تکنولوژی ساخت بمب هسته ای

و اولین آزمایش هسته ای خود به طور آشکار

قصد دارد جهان را غافلگیر کند

اما آیا جهان با ایران دارای بمب اتم کنارخواهد آمد؟