آیا جهان در حال نابودی است؟

مهرداد شاکری

بارش باران های سیل آسیا در ایران و قسمتی از خاورمیانه و زلزله و طوفان و سونامی در گوشه گوشه دنیا از حالت عادی و طبیعی خارج شده است
هر روز یک گوشه از دنیا درگیر بحران و خرابی و ویرانی است
با توجه به آمار ایران مرکز انرژی های سیاه و منفی در دنیاست
بقیه دنیا هم حال و روز خوبی ندارند
به نظر می رسد زمین قصد دارد یک بار دیگر خود را نابود کند و حیات برای چندین هزار سال از بین برود