آیا شیشه عمر خامنه ای در دست احمدی نژاد است؟

محمد هادی بازیاری(میثم)

بیایید اول یک نکته را درست مشخص کنیم
ما در کشوری زندگی می کنیم که مجازات یک اسکناس نویسی ساده
علیه رهبر و حاکمیت مجازات مرگ را با خود به همراه دارد
و حاکمیت تحمل کوچکترین نقد را به منتقدان خود نمی دهد
حالا چگونه است که محمود احمدی نژاد به عنوان رییس جمهور پیشین
راست راست راه می رود و علیه هر که بخواهد دست به افشاگری های فوق سری می زند؟
هر زمان دلش بخواهد به نظام و حاکمیت می تازد
و امنیتی ها را با حرف هایش با خاک یکسان می کند؟
افشاگری های احمدی نژاد قطعا امنیت ملی و حاکمیت را به خطر انداخته است
و سکوت حاکمیت و امنیتی ها در مقابل وی تنها یک دلیل ساده دارد
یا احمدی نژاد بازیگر میدانی ست که برایش تعریف کرده اند و حاشیه امنیت دارد
یا از مسائلی خبر دارد که با برملا شدنش خامنه ای و حاکمیت با خاک یکسان می شوند
آیا شیشه عمر خامنه ای در دست احمدی نژاداست؟
این شیشه کی خواهد شکست؟