آیا مجلس یازدهم مردم را فریب داد؟! / یادداشت

✍️امید فراغت

آهای مجلس یازدهمی‌ها؛ گناه مردم چیست که تصورشان از دین و دنیا با شما متفاوت است؟! شاید شما خدا ترس باشید اما ملتِ خدا جوی ایران خدای شان خدای رحمان و رحیم است و کسی که از خدا می‌ترسد نمی‌تواند ملت خدا دوست را درک کند!

آهای مجلس یازدهمی‌ها؛گفته بودید دغدغه‌تان اقتصاد و معیشت مردم است اما وقتی کرسی مجلس را تصاحب کردید به جای این دغدغه به جانِ روح و روان جامعه افتاده‌اید و تصمیم دارید فرصت اتصال مردم به خرد عمومی جهان را قطع کنید و جایگاه تان را به زندانبان تقلیل داده‌اید! و می‌خواهید با تصویب قوانینی، آن را مانند سوهان به روح جریحه دار ملت بِکشید!

آهای مجلس یازدهمی‌ها؛ نه ادبیات‌های غیر کاربردی جهانی جامعه ایران را گمراه خواهد کرد و نه ادبیات‌های به ظاهر مطلوب مغایر با آداب و سنن کهنِ ایرانی و اسلامی دهکده جهانی مردم را گول خواهد زد! ملت ایران واقع بین شده است و متوجه است نه این است و نه آن!

آهای مجلس یازدهمی‌ها؛ملت‌های جهان متوجه هستند آزادی یعنی آگاهی! بنابراین اگر قوانینی مخالف عقل، آگاهی، درک و منطق شان باشد آن را نمی‌پذیرند بنابراین ارزیابی و تحلیل شما در زبانِ ذهن ملت مختصات دارد! شاید زبانِ تن شان همراهی نشان بدهد اما زبانِ ذهن است که اصالت دارد!

آهای مجلس یازدهمی‌ها؛چه بپذیرید و چه نپذیرید خرد عمومی جامعه ایران متصل به خرد عمومی جهان شده است! در دنیای جدید هر گونه موانع اینچنینی فقط فاصله ایجاد می‌کند سئوال این است آیا یک زندانبان بر قلوبِ زندانی حکمرانی می‌کند؟ پاسخ به این پرسش می‌تواند نقشه راه طراحی کند!

آهای مجلس یازدهمی‌ها؛ملت ایران تاریخ، تمدن و فرهنگ ِ ایرانی و اسلامی خود را فراموش نخواهد کرد بنابراین تحت تاثیر شرق و غرب قرار نخواهد گرفت و نیک می‌داند که تحلیل و تفسیر همه مکاتب مطلق نیست! و می‌تواند تفسیر به رای نیز شود و حکومت‌ها از چنین قدرتی برخوردار هستند اما حقایق از بین رفتنی نیستند چرا که قدرت اجبار زمان، فرهنگ و تمدن ژنتیک گونه روح جهان را در فرآیند زمان به هم زمانی تبدیل می‌کند!

آهای مجلس یازدهمی‌ها؛تحلیل و تفسیر و واقعیت انگاری جامعه ایران بدون تحلیل و تفسیر و واقعیت انگاری خرد عمومی جهان امکان پذیر نیست! در شرایط امروز اگر درک درستی از آگاهی دنیای جدید نداشته باشید نمی‌توانید جامعه خودمانی ایران را بشناسید! با واژه انقلابی گری به تقابل با خرد عمومی جامعه امروز نروید! تصویر و تصورتان از نسل نوجوان و جوانِ ایران آن نیست که باید باشد! نسلِ دیجیتال امروز در فضای واقعیت‌ها زیست دارند

آهای مجلس یازدهمی‌ها؛از خودتان سئوال کنید که با مختصات و قواره موجودتان آیا برآمده از خردعمومی جامعه امروز ایران هستید؟ اگر باشید پس نباید وارد بازی‌های غیر مردمی شوید اگر هم نیستید که تکلیف تان مشخص است!

آهای مجلس یازدهمی‌ها؛بپذیرید که از دلِ اجبار و تحکّم، تمرّد و نافرمانی پیدا و پنهان تولید می‌شود بنابراین با جامعه‌ای که آگاه شده است باید متناسب با شئون و شخصیت آن جامعه برخورد کرد همان طور که نزدیک را می‌بینید دور را هم ببینید و آن به انجام نرسانید که در فرآیند زمان، بیگاری حضورتان را محاسبه کنید! مردم ایران تفاوت دوغ و دوشاب را فهمیده‌اند و تحت تاثیر ادبیات‌های غیر کاربردی شرق و غرب قرار نمی‌گیرند بنابراین در مجلس حضور دارید که دغدغه‌های اصلی ملت یعنی اقتصاد و معیشت را سامان دهید

آهای مجلس یازدهمی‌ها؛چطور و چگونه نگرانِ داده‌های فرهنگ شرق و غرب هستید اما نگران انواع و اقسام داده‌های غیر کاربردی داخل مملکت نیستید! چطور انتظار دارید هر چه می‌گویید ملت باید اجرا کند اما بایدی در اجرای خواست و مطالبات ملت وجود ندارد! هنر به این است که نسبت به پدیده‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و …دنیای جدید، مواجه‌ای متناسب و در راستای شخصیت تاریخی مردم داشته باشیم در دنیای امروز هر گونه نگاه سلبی، در زیر پوست جامعه دیدگاهی ایجابی ایجاد خواهد کرد! قدرت اجبار زمان و آگاهی روح جهان به ملت‌ها آموخته است که باید از موانع عبور کنند!