آیا نیروهای امنیتی و سپاه متمدن شده اند و یا نقشه دیگری در سر دارند

 

شهره عاصمی

 

همین چند وقت پیش بود که معلم ها و کارگرهای معترض را بشدت سرکوب کردند

و همه را به خانه فرستادند.

همین چند وقت پیش بود که عده ای را در زندان خودکشی دادند.

چطور حالا صبورانه به تظاهرات در همه نقاط کشور نگاه می کنند

و آب هم از آب تکان نمی خورد.

اگر فکر می کنید متمدن شده اند اشتباه کرده اید.

آنها می خواهند شرایط بحرانی کشور را تمام عیار نشان دهند.

و بعد راه حل خودشان را که استعفای روحانی باشد به کرسی بنشانند.

خودشان کشور را قبضه کنند.

کشور یک دستی که رهبر همیشه آرزویش را داشت

و هیچوقت نتوانست به آن برسد.

امیدوارم من اشتباه کرده باشم.

اگر هم اشتباه نکرده ام آرزویشان به عمل تبدیل نشود.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما