آیا وحید حقانیان به ته خط رسیده است؟

محمد ارسلانی

بیانیه عجیب و غریب وحید حقانیان پس از انتخابات در نوع خود بی سابقه بود
فردی که گمان می رود دست راست رهبر ایران و جزء حلقه اصلی اطرافیان او باشد
علنا در این بیانیه به غیرواقعی بودن انتخابات ریاست جمهوری ۲۸ خرداد طی چند جمله صحه می گذارد
اما نکته عجیب تر در این میان ، استوری فرزند وحید حقانیان است که پرده از انتصاب رییسی
با دخالت عواملی به جز رهبر ایران پرده بر میدارد ، حقیقتی که قبلا هم ادله ای بر اثبات آن آشکار شده بود
این دو افشاگری نشان می دهد که عمر سیاسی وحید حقانیان در بیت رهبر ایران بهپایان رسیده است
و وی قصد دارد با فرار رو به جلو ، برای خود کسب اعتبار نماید و حقایقی را آشکار کند
آیا اشاره وحید حقانیان و فرزندش به سرپیچی نهادهای منتصب رهبر ایران از رهبر ایران
خبر از کامل شدن کودتای مجتبی خامنه ای علیه پدرش می دهد؟