ابتذال انتخابات / یادداشت

✍️سلمان موسوی

در مسیر تاریخ سیاسی جوامع، انتخابات و مشارکت در تعیین سرنوشت خود یکی از دستاوردهای مهم بشر در ساحت اجتماعی و آزادی های مدنی است،

اما شرکت در انتخابات صرفا به معنای آزادی و داشتن حق انتخاب نیست،

گاهی شرایط به نحوی پیش می‌رود که انتخابات به یک عادت و تکرار بی پرسش مبدل و به ابتذال کشیده می‌شود.

و اینجاست که میتوان گفت عدم انتخاب و شرکت نکردن در انتخابات سیمای دیگری از آزادی است.

جامعه ای که بر ابتذال پشت میکند، دست به انتخابی همراه با پرسش و تفکر زده، و این عدم مداخله عین آزادی است.

همانگونه که “سارتر “آزادی را در چالش و تقابل با ساختار ها ،سیستم ها و شرایطی تعریف می کند که در آن انسان دست به پرسشگری ، تفکر و انتخاب میزند، نه در آرامش وامنیت ظاهری روزمره، بنابراین انتخاباتی که نتواند روزنه های امید را به فردایی بهتر در جامعه روشن کند همان‌ابتذالی است که بایستی آزادی را در عبور از آن جستجو کرد.