ابراهیم رییسی و ناکارآمدترین دولت در طول تاریخ

محمدهادی بازیاری

به نظر می رسد با انتخاب ابراهیم رییسی به عنوان رییس جمهور سیزدهم
در ۲۸ خرداد توسط عده ای اندک از مردم که با مهندسی این انتخابات
توسط بیت رهبر ایران و شورای نگهبان و با هدایت مجتبی خامنه ای
در پشت پرده انجام می شود و تمهیدات آن از مدت ها قبل برنامه ریزی شده بود
ابراهیم رییسی با چالش های بسیار جدی در امر اداره کشور مواجه خواهد شد
رییسی با لشکر چند ده میلیونی معترضین و با مشکل ضعف مدیران زیردستی خود
آنچنان از مهندسی انتخابات ۱۴۰۰ پشیمان خواهد شد
که دعا خواهد کرد کاش زمان به عقب برگردد
و وی در این فریب بزرگ نقشی نداشته باشد
قطعا در ماه های پیش رو ابراهیم رییسی
یکی از منفورترین چهره های عالم سیاست در ایران خواهد بود
منفوریتی که ردای رهبری را برای وی بسیار گشاد و دور از دسترس خواهد نمود