ابرتورم و گرسنگی مردم

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – محمد ارسلانی

بسیاری از کارشناسان اقتصادی شرایط کشور و مردم را از نظر اقتصادی در چند ماه آتی بشدت بحرانی و سخت می دانند

و عقیده دارند با یک ابرتورم بی سابقه روبرو خواهیم بود

این ابرتورم بی سابقه قطعا باعث حذف شدن بسیاری از کالاهای اساسی
از سفره مردم خواهد شد

و به خاطر بیکاری و فقر بسیار شدید در کشور

ما با یک جمعیت چند میلیونی از گرسنگان روبرو خواهیم بود

و جان های عزیز بسیاری بخاطر این گرسنگی و فقر و نداری از دست خواهد رفت

اگر فکری به حال مردم نشود

یک فاجعه بزرگ انسانی در کشور رخ خواهد داد

که در طول تاریخ کم سابقه بوده است