ابوالفضل بهرام‌پور کارشناسی ارشد ادبیات وعلوم قرآنی از دانشکده الهیات دانشگاه تهران

پایگاه خبری / تحلیلی نگامدر تلویزیون صداسیما در ۵ آذر ماه می‌گوید که قرآن گفته که مخالفان را نباید کشت بلکه باید زجرکش کرد و به دار آویخت و دست راست و پای چپشان را قطعه‌قطعه کرد

✍️ دیدگاه شما 🙏