اتحاد برای انتحار از تهران تا یمن

مهرداد شاکری

در رزمایش پیامبر اعظم ۱۵
سپاه در بخشی از آن
از پهبادهای انتحاری رونمایی کرد
که با موفقیت خود را به مواضع دشمن فرضی کوبیدند
این پهبادهای انتحاری
قبلا توسط حوثی های یمن
علیه مواضع اتحاد عربی استفاده شده بود
سپاه با ارسال این پهبادها به یمن
و انتقال تکنولوژی ساخت آن به حوثی ها
یک اتحاد انتحاری را از تهران تا یمن ایجاد کرده است
اتحادی که بدون شک به پشتوانه
ثروت های ملی مردم ایران مستحکم شده
این عملیات های انتحاری
انفجار و سوختن و خاکستر شدن سرمایه های مردم ایران است
سرمایه هایی که با اراده حاکمیت و سپاه دود می شود و به هوا می رود